Model biznesowy

Usługi świadczone przez Spółki Zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej są względem siebie komplementarne (pozyskanie klienta w kanale B2C lub B2B, a następnie jego techniczna obsługa są realizowane niezależnie), w zdecydowanej większości przypadków opierają się o model świadczenia usługi e-commerce (rejestrowania zleceń oraz ich procedowania przy wykorzystaniu Internetu i telefonu).

Działania podejmowane przez Grupę Kapitałową Euro-Tax.pl SA są związane z pozyskaniem klientów zainteresowanych uzyskaniem zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego z tytułu pracy wykonywanej w jednym z krajów Unii Europejskiej (Wielkiej Brytanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Norwegii, Belgii, Austrii) lub USA, składaniem w ich imieniu wniosku o zwrot podatku, reprezentowaniem ich przed zagranicznym urzędem skarbowym, a następnie realizacją czeku i transfer środków na konto klienta (usługa realizacji czeków świadczona jest również niezależnie od obsługi zwrotu podatku). Grupa Kapitałowa zajmuje się ponadto oferowaniem usług w zakresie pomocy w uzyskiwaniu zasiłków socjalnych z Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii i Norwegii.

Pozyskanie klienta indywidualnego poprzez kampanie marketingowe ukierunkowane na media elektroniczne (reklama w Internecie) prowadzone jest przede wszystkim przez Spółkę Zależną Euro-Tax.pl sp. z o.o. W wyniku prowadzonych działań i ustalonych procedur, pozyskani klienci przekazywani są na podstawie podpisanych umów do drugiej ze Spółek Zależnych – CUF sp. z. o.o. (w niewielkim zakresie ta spółka również pozyskuje klientów indywidualnych bezpośrednio). Dzięki posiadanym kompetencjom oraz zezwoleniom umożliwiającym procedowanie bezpośrednio przed zagranicznymi urzędami skarbowymi, CUF sp. z o.o. przeprowadza techniczny proces zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego za pracę za granicą, odpowiada także za realizację czeku uzyskanego od zagranicznego urzędu skarbowego. Pozyskane w ten sposób środki, po pomniejszeniu o należną prowizję (success fee), zwracane są do klienta. Wytworzone przez CUF sp. z o.o. kompetencje powodują, że do spółki delegowani są również klienci pozyskani w ramach współpracy z partnerami biznesowymi (agencjami pracy tymczasowej oraz innymi spółkami będącymi konkurencją dla Euro-Tax.pl sp. z o.o. w Polsce).

Osoba realizująca zwrot samodzielnie lub poprzez firmy konkurencyjne może również poprosić o realizację inkasa czeku, bez realizacji zwrotu nadpłaconego podatku – te czynności realizowane są przez trzecią ze Spółek Zależnych, EuroCredit sp. z o.o.

Usługi Grupy Kapitałowej stanowią przykład e-usług (sposób pozyskiwania i obsługi klientów oraz elektroniczny obieg dokumentacji z urzędami zagranicznymi). Sposób działania pod Grupy Kapitałowej przedstawia schemat poniżej.

Schemat działania operacyjnego Grupy Kapitałowej.


Źródło: Euro-Tax.pl SA