Ład korporacyjny

Emitent jako spółka notowana w alternatywnym systemie obrotu NewConnect stosuje się do wszystkich zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, zawartych w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 roku, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. z wyłączeniem zasady określonej w punkcie 9.2. zgodnie z którą Emitent przekazuje w raporcie rocznym informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymanego od Emitenta z tytułu świadczenia wobec Emitenta usług w każdym zakresie. W ocenie Emitenta wysokość wynagrodzenia wypłaconego Autoryzowanemu Doradcy stanowi tajemnicę handlową.