Informacje finansowe

 

Euro-Tax.pl S.A. powstała z dniem 3 czerwca 2008 r. i od tego momentu stanowi spółkę dominującą w Grupie Kapitałowej i konsoliduje wyniki.

Skonsolidowane przychody oraz zysk netto w okresie od 3 czerwca 2008 do 31 grudnia 2008, oraz za lata 2009-2019

Przychody ze sprzedaży (prowizje) oraz zysk netto (w tys. PLN)

 

Wybrane dane finansowe:

2008*
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Przychody netto ze sprzedaży 3 267 9 028 10 846 9 590 8 645 7 232 8 829 11 928 15 147 14 006 16 715 19 221
EBITDA 1 469 3 114 4 173 4 325 2 446 353 1 935 3 372 4 013 2 622 2 521 2 899
EBIT 1 422 2 886 3 821 4 066 1 985 201 1 778 3 212 3 885 2 533 2 455 2 368
Zysk (strata) brutto 1 382 2 871 3 930 4 460 2 240 498 1 883 3 316 4 041 2 774 2 549 2 482
Zysk (strata) netto 1 096 2 288 3 075 3 620 1 793 408 1 638 2 867 3 497 2 370 2 196 2 108
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 036 2 762 5 367 3 165 1 266 427 3 361 4 603 7 451 679 4 023 2 771
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -110 -2 653 78 438 -273 178 17 34 -111 39 -463 -302
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 500 -612 -962 -1 686 -4 259 -1 697 -525 -1 942 -2 723 -3 105 -2 613 -2 934
Przepływy pieniężne netto razem 1 426 -503 4 483 1 917 -3 266 -1 087 2 854 2 695 4 676 -2 387 948 -465

 

Wybrane pozycje bilansu Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl SA, tys. PLN (MSSF).

2008*
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Aktywa razem 3 768 2 474 6 583 8 624 5 825 4 512 6 931 9 654 14 464 12 250 13 646 14 280
Aktywa trwałe 609 520 552 597 658 701 586 485 571 465 964 2 188
Aktywa obrotowe 3 159 1 954 6 031 8 027 5 167 3 811 6 345 9 169 13 893 11 785 12 682 12 093
Kapitał własny 533 1 111 3 298 4 814 2 813 1 376 2 450 3 450 4 188 3 583 3 118 3 079
Kapitał zakładowy 500 500 500 525 500 500 500 500 500 500 500 500
Zobowiązania długoterminowe (w tym rezerwy) 35 19 27 8 49 32 20 13 52 61 31 442
Zobowiązania krótkoterminowe (w tym rezerwy) 1 619 1 344 3 258 3 802 2 963 3 104 4 461 6 191 10 224 8 606 10 497 10 759
Średnia ważona liczba akcji (szt.) 5 000 000 4 998 200 5 000 000 5 250 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN na akcję) 0,11 0,22 0,66 0,92 0,56 0,28 0,49 0,69 0,84 0,72 0,62 0,62
Zysk na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w
PLN na akcję)
0,22 0,46 0,62 0,69 0,36 0,08 0,33 0,57 0,70 0,47 0,44 0,42