Polityka dywidendy

Zgodnie z przyjętą przez Euro-Tax.pl SA polityką dywidendy wypracowane przez Euro-Tax.pl SA zyski będą przeznaczone na reinwestycje oraz wypłatę dywidend dla akcjonariuszy.Wypłata dywidendy zależy w szczególności od: zysku netto Euro-Tax.pl SA, jego sytuacji finansowej, istniejących zobowiązań, zdolności zarządzania zasobami kapitałowymi oraz perspektyw i rozwoju. W konsekwencji nie ma gwarancji, że w danym roku Euro-Tax.pl SA będzie w stanie wypłacić dywidendę zgodnie ze swoją polityką dywidendy lub w ogóle dywidendę wypłacić. Zarząd rekomendował będzie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy zgodnie z postanowieniami Statutu.

Reinwestycje

Reinwestycje będą przeznaczone na finansowanie rozwoju systemów informatycznych, doskonalenia procesów obsługi klienta, kampanie marketingowe, rozwój nowych linii produktowych oraz wejście Euro-Tax.pl SA oraz jego Grupy Kapitałowej na inne rynki geograficzne

Wypłata dywidend dla akcjonariuszy Euro-Tax.pl SA

Zgodnie z art. 28 pkt 7 Statutu Euro-Tax.pl SA, tak długo, jak w dniu podejmowania uchwał o podziale zysku przez ZWZA:

  • EVF I Investments S.A.R.L będzie posiadać co najmniej 15% akcji Euro-Tax.pl SA;
  • Rorison Investments Limited  będzie posiadać co najmniej 20% akcji Euro-Tax.pl SA;
  • Bigrista Holdings Limited będzie posiadać co najmniej 5% akcji Euro-Tax.pl SA;
  • Meltham Holdings Limited będzie posiadać co najmniej 7% akcji Euro-Tax.pl SA.

EVF I Investments S.A.R.L, Rorison Investments Limited,Bigrista Holdings Limited oraz Meltham Holdings Limited zobowiązują się do głosowania na ZWZA zatwierdzającym rok obrotowy 2010 oraz na kolejnych ZWZA za uchwałą o podziale zysku w taki sposób, aby część zysku w wysokości co najmniej 75% zysku netto wypracowanego przez Euro-Tax.pl SA w poprzedzającym roku obrotowym, nie mniej jednak niż 1 000 000,00 PLN, została wypłacona akcjonariuszom Euro-Tax.pl SA tytułem dywidendy, o ile zysk netto za poprzedzający rok obrotowy będzie równy lub wyższy po dokonaniu przewidzianych prawem odpisów oraz pokryciu strat z lat ubiegłych, od 1 000 000,00 PLN i wypłata dywidendy w wysokości wskazanej powyżej nie będzie powodowała konieczności zaciągnięcia zobowiązań przez Euro-Tax.pl SA w celu wypłaty środków pieniężnych z tego tytułu, zarówno przed realizacją takiej wypłaty oraz w terminie 3 miesięcy po jej dokonaniu.

Wypłata dywidendy w wysokości niższej niż wskazana powyżej, pomimo zaistnienia przesłanek do wypłaty dywidendy w wysokości wskazanej powyżej, a także zmiana ustalonych powyżej zasad wypłaty dywidendy będzie możliwa wyłącznie na wniosek Zarządu Euro-Tax.pl SA oraz po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Euro-Tax.pl SA.