Wybrane dane finansowe

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl SA w latach 2008-2014, tys. PLN (MSSF).

2008*
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Przychody netto ze sprzedaży 3 267 9 028 10 846 9 590 8 645 7 232 8 829 11 928 15 147 14 006
EBITDA 1 469 3 114 4 173 4 325 2 446 353 1 935 3 372 4 013 2 597
EBIT 1 422 2 886 3 821 4 066 1 985 201 1 778 3 212 3 885 2 508
Zysk (strata) brutto 1 382 2 871 3 930 4 460 2 240 498 1 883 3 316 4 041 2 749
Zysk (strata) netto 1 096 2 288 3 075 3 620 1 793 408 1 638 2 867 3 497 2 370
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 036 2 762 5 367 3 165 1 266 427 3 361 4 603 7 502 679
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -110 -2 653 78 438 -273 178 17 34 -111 39
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 500 -612 -962 -1 686 -4 259 -1 697 - 525 -1 942 -2 742 -3 105
Przepływy pieniężne netto razem 1 426 -503 4 483 1 917 -3 266 -1 087 2 854 2 695 4 676 2 387

* okres od 3 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
Źródło: Euro-Tax.pl SA.

Wybrane pozycje bilansu Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl SA, tys. PLN (MSSF).

2008*
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Aktywa razem 3 768 2 474 6 583 8 624 5 825 4 512 6 931 9 654 14 464 12 250
Aktywa trwałe 609 520 552 597 658 701 586 485 571 465
Aktywa obrotowe 3 159 1 954 6 031 8 027 5 167 3 811 6 345 9 169 13 893 11 785
Kapitał własny 533 1 111 3 298 4 814 2 813 1 376 2 450 3 450 4 188 3 583
Kapitał zakładowy 500 500 500 525 500 500 500 500 500 500
Zobowiązania długoterminowe (w tym rezerwy) 35 19 27 8 49 32 20 13 52 61
Zobowiązania krótkoterminowe (w tym rezerwy) 1 619 1 344 3 258 3 802 2 963 3 104 4 461 6 191 10 224 8 606
Średnia ważona liczba akcji (szt.) 5 000 000 4 998 200 5 000 000 5 250 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN na akcję) 0,10 0,22 0,66 0,92 0,56 0,28 0,49 0,69 0,84 0,72
Zysk na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN na akcję) 0,01 0,24 0,61 0,69 0,36 0,08 0,33 0,57 0,70 0,47

* okres od 3 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
Źródło: Euro-Tax.pl SA