Wybrane dane finansowe

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl SA w latach 2008-2021, tys. PLN (MSSF).

2008*
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Przychody netto ze sprzedaży 3 267 9 028 10 846 9 590 8 645 7 232 8 829 11 928 15 147 14 006 16 715 19 221 19 034 23 141
EBITDA 1 469 3 114 4 173 4 325 2 446 353 1 935 3 372 4 013 2 622 2 521 2 899 788 3 343
EBIT 1 422 2 886 3 821 4 066 1 985 201 1 778 3 212 3 885 2 533 2 455 2 368 223 2 603
Zysk (strata) brutto 1 382 2 871 3 930 4 460 2 240 498 1 883 3 316 4 041 2 774 2 549 2 482 300 2 507
Zysk (strata) netto 1 096 2 288 3 075 3 620 1 793 408 1 638 2 867 3 497 2 370 2 196 2 108 212 2 074
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 036 2 762 5 367 3 165 1 266 427 3 361 4 603 7 451 679 4 023 2 771 1 595 2 811
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -110 -2 653 78 438 -273 178 17 34 -111 39 -463 -302 -899 -390
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 500 -612 -962 -1 686 -4 259 -1 697 -525 -1 942 -2 723 -3 105 -2 613 -2 934 -1 890 -1 466
Przepływy pieniężne netto razem 1 426 -503 4 483 1 917 -3 266 -1 087 2 854 2 695 4 676 -2 387 948 -465 -1 194 954

* okres od 3 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
Źródło: Euro-Tax.pl SA.

Wybrane pozycje bilansu Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl SA, tys. PLN (MSSF).

2008*
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Aktywa razem 3 768 2 474 6 583 8 624 5 825 4 512 6 931 9 654 14 464 12 250 13 646 14 280 13 518 14 728
Aktywa trwałe 609 520 552 597 658 701 586 485 571 465 964 2 188 2 392 2 683
Aktywa obrotowe 3 159 1 954 6 031 8 027 5 167 3 811 6 345 9 169 13 893 11 785 12 682 12 093 11 126 12 045
Kapitał własny 533 1 111 3 298 4 814 2 813 1 376 2 450 3 450 4 188 3 583 3 118 3 079 1 595 2 938
Kapitał zakładowy 500 500 500 525 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Zobowiązania długoterminowe (w tym rezerwy) 35 19 27 8 49 32 20 13 52 61 31 442 124 267
Zobowiązania krótkoterminowe (w tym rezerwy) 1 619 1 344 3 258 3 802 2 963 3 104 4 461 6 191 10 224 8 606 10 497 10 759 11 799 11 524
Średnia ważona liczba akcji (szt.) 5 000 000 4 998 200 5 000 000 5 250 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN na akcję) 0,11 0,22 0,66 0,92 0,56 0,28 0,49 0,69 0,84 0,72 0,62 0,62 0,32 0,59
Zysk na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w
PLN na akcję)
0,22 0,46 0,62 0,69 0,36 0,08 0,33 0,57 0,70 0,47 0,44 0,42 0,04 0,41

* okres od 3 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
Źródło: Euro-Tax.pl SA