Akcjonariat

Kapitał zakładowy Euro-Tax.pl S.A. wynosi 500 000 PLN (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 5 000 000 (pięć milionów) akcji zwykłych nieuprzywilejowanych na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 0,10 PLN (10 groszy) każda.


Akcjonariusz
%
Rorison Investment Limited 41,14%
Formonar Investments Limited 25,01%
TCC Sp. z o.o. 12,96%
Bigrista Holdings Limited 8,39%
Pozostali akcjonariusze 12,50%
RAZEM
100%

Rorison Investment Limited z siedzibą w Larnace (Cypr)
Jednostka będąca w 100% własnością członków rodziny pp. Powiertowskich. Adam Powiertowski oraz Jędrzej Powiertowski wchodzą w skład zespołu zarządzającego Euro-Tax.pl S.A. i Spółek Zależnych,

TCC Sp. z o.o. 
Jednostka będąca w 100% własnością Tomasza Czuczosa, który jest członkiem  zespołu zarządzającego Spółek Zależnych Euro-Tax.pl S.A.,

Bigrista Holdings Limited z siedzibą w Limassol (Cypr) 
Jednostka będąca w 100% własnością członków rodziny pp. Jasienieckich.  Andrzej Jasieniecki wchodzi w skład zespołu zarządzającego Euro-Tax.pl S.A.

Formonar Investments Limited (Cypr)