Historia

2011 rok:
 • Uruchomienie w maju 2011 roku nowego kanału pozyskiwania klientów w modelu marketingu bezpośredniego pod marką Multi-Tax.com;
 • Zakup w dniu 2 czerwca 2011 roku przez Spółkę Zależną Euro-Tax.pl sp. z o.o. spółki celowej Calavados Investments sp. z o.o. Nabycie spółki było związane z projektem optymalizacji podatkowej, której celem jest uzyskanie korzyści podatkowych poprzez wniesienie aportem przedsiębiorstwa Spółki Euro-Tax.pl sp. z o.o. do spółki Calavados Investments sp. z o.o.
 • Podjęcie w dniu 29 czerwca 2011 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Euro-Tax.pl SA uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 250 000 akcji serii B i przejścia technicznego to jest ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A i B do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych.
 • zawarcie w dniu 2 września 2011 roku umowy Inwestycyjnej z osobą fizyczną Panią Daną Michaela Lupu oraz zakup w wykonaniu tej umowy inwestycyjnej w dniu 2 września 2011 roku 85% udziałów w kapitale zakładowym SC Euro-tax.ro Servicii Fiscale Emigranti SRL z siedzibą w Bukareszcie. Celem zawarcia umowy inwestycyjnej i nabycia udziałów w spółce rumuńskiej jest rozpoczęcie świadczenia usług realizacji zwrotu podatku w Rumunii.
2010 rok:
 • Wprowadzenie w dniu 21 stycznia 2010 roku przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A. Pierwsze notowanie akcji Euro-Tax.pl SA w dniu 28 stycznia 2010 roku w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect;
 • Pozyskanie w 2010 roku niezbędnych kompetencji dla rozliczania zwrotów podatku z Holandii i Niemiec, wdrożenia niezbędnych procesów związanych z procedowaniem wniosków na zwrot podatku z Holandii oraz Niemiec w odpowiednich urzędach skarbowych za granicą;
 • Zawarcie w dniu 27 maja 2010 roku umowy inwestycyjnej pomiędzy EVF I Investments S.A.R.L. a głównymi Akcjonariuszami Euro-Tax.pl SA oraz Euro-Tax.pl S.A. W efekcie realizacji umowy EVF I Investments S.A.R.L., fundusz venture capital zarządzany przez Enterprise Investors (EI), nabył akcje stanowiące 25,01% kapitału zakładowego w Euro-Tax.pl S.A. Euro-Tax.pl SA tym samym pozyskał strategicznego inwestora, co przyspieszy rozwój Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl SA oraz umożliwi dalszą ekspansję na rynku krajowym oraz za granicą. Umowa weszła w życie z dniem 1 września 2010 roku;
 • Wdrożenie narzędzi wspomagających w zakresie rachunkowości zarządczej, automatyzacji rozliczenia zrealizowanych zwrotów podatku dla klientów oraz usprawniających obsługę korespondencji przychodzącej z zagranicznych urzędów skarbowych;
 • W 2010 roku wielkość zrealizowanych zwrotów podatków dla klientów Grupy Kapitałowej przekroczyła 64 mln PLN.
2009 rok:
 • Dokończenie procesu integracji operacji oraz zasobów Euro-Tax.pl sp. z o.o. oraz CUF sp. z o.o. w ramach jednej Grupy Kapitałowej. Optymalizacja procesów, podział zadań oraz specjalizacja w ramach Grupy Kapitałowej;
 • Uzyskanie od 2009 do Dnia zatwierdzenia Prospektu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 w łącznej wysokości 607 812,01 PLN.  Środki pieniężne z dotacji zostały przeznaczone na usprawnienie wewnętrznych procedur i systemów informatycznych związanych z procedowaniem zwrotów podatku (WorkNet) oraz do przygotowania spółki do debiutu na rynku NewConnect (opis umów o dofinansowanie patrz punkt 22 Dokumentu Rejestracyjnego);
 • Początek działalności EuroCredit.pl związanej z dostarczeniem usług inkasa czeków pod marką euro-czek.pl.;
 • Listopad-grudzień 2009 przeprowadzenie oferty prywatnej akcji skierowanej do inwertorów w związku z wejściem Euro-Tax.pl SA na NewConnect. Oferta prywatna dotyczyła sprzedaży 10,5% istniejących akcji od głównych akcjonariuszy, w której wzięło udział 45 inwestorów, w tym 2 instytucjonalnych (m.in.Arka BZ WBK Środkowej i Wschodniej Europy FIZ);
 • Uzyskanie przez Euro-Tax.pl sp. z o.o. dziesiątego miejsca „Wschodzących Gwiazd” (Rising Star) – prestiżowego rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe Ranking;
 • W 2009 roku wielkość zrealizowanych zwrotów podatków dla klientów Grupy Kapitałowej przekroczyła 52 mln PLN.
2008 rok:
 • Zawarcie w dniu 15 lutego 2008 roku we Wrocławiu umowy inwestycyjnej, której stronami byli: Adam Powiertowski, Jędrzej Powiertowski, TCC sp. z o.o., Kostas Czuczos, Ludmiła Jasieniecka, Andrzej Jasieniecki oraz Euro-Tax.pl sp. z o.o. przy udziale Tomasza Czuczosa. Celem umowy inwestycyjnej było połączenie prowadzonych przedsiębiorstw Centrum Usług Finansowych A. J. Powiertowscy s.c. oraz EuroTax sp. z o.o. i spółki zależnej od Euro-Tax.pl sp. z o.o. – EuroCredit sp. z o.o. w ramach grupy kapitałowej, w której Euro-Tax.pl SA, jako nowo zawiązana spółka akcyjna, miał zostać jednostką dominującą;
 • Wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Centrum Usług Finansowych A. J. Powiertowscy s.c. do CUF sp. z o.o.;
 • 3 czerwca 2008 roku – powstanie Euro-Tax.pl S.A. (jako Grupa EFC S.A.).
 • Od czerwca 2008 do czerwca 2009 powstanie Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl SA poprzez nabycie przez Euro-Tax.pl S.A. od Rorison Investments Limited, Bigrista Holdings Limited, Meltham Holdings Limited udziałów w spółkach zależnych Euro-Tax.pl sp. z o.o., CUF sp. z o.o., EuroCredit sp. z o.o. (opis umów nabycia udziałów patrz punkt 5.2.1. Dokumentu Rejestracyjnego);
 • Znaczący wzrost nakładów na reklamę internetową oraz budowa własnego call center;
 • Październik 2008 – wdrożenie zintegrowanego systemu obiegu dokumentacji oraz procesowania WorkNet;
 • Uzyskanie przez Euro-Tax.pl sp. z o.o. trzeciego miejsca „Wschodzących Gwiazd” (Rising Star) prestiżowego rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe Ranking;
 • W 2008 roku wielkość zrealizowanych zwrotów podatków dla klientów Grupy Kapitałowej przekroczyła 25 mln PLN.
Lata 2002-2007
 • 2002 rok – początek działalności Centrum Usług Finansowych A. J. Powiertowscy s.c. (która była poprzednikiem prawnym Spółki Zależnej Euro-Tax.pl SA CUF sp. z o.o.). Specjalizacja w zakresie zwrotu podatku z Wielkiej Brytanii oraz Irlandii;
 • 2004 rok – początek działalności Euro-Tax.pl sp. z o.o. Nawiązanie współpracy pomiędzy Euro-Tax.pl sp. z o.o. oraz Centrum Usług Finansowych A. J. Powiertowscy s.c. w zakresie przeprowadzenie zwrotów podatku dla osób pracujących na terenie Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz USA;
 • W latach 2006-2007 istotny przyrost liczby obsługiwanych klientów związany z inwestycjami w marketing internetowy oraz w narzędzia CRM w Euro-Tax.pl sp. z o.o., oraz poprzez rozszerzenie liczby podmiotów współpracujących z Centrum Usług Finansowych A. J. Powiertowscy s.c.  w zakresie pozyskiwania nowych umów na zwrot podatku;
 • W latach 2004-2007 wypracowanie kluczowych kompetencji z zakresu zwrotu podatku dla nierezydentów pracujących za granicą oraz pozyskanie autoryzacji urzędów skarbowych w Wielkiej Brytanii, Irlandii i USA;
 • Druga połowa 2007 roku – podpisanie porozumienia pomiędzy udziałowcami Euro-Tax.pl sp. z o.o. oraz wspólnikami Centrum Usług Finansowych A. J. Powiertowscy s.c. określającego warunki fuzji obu podmiotów i stworzenie grupy kapitałowej.