Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A. NR 20/2010

Zarząd Euro-Tax.pl Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Poznaniu 60-750, ul. Wyspiańskiego 14/2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000311384, Nr NIP: 972-117-92-58, Nr REGON: 300855761, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art.4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 25 czerwca 2010 roku Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki (60-750 Poznań, ul. Wyspiańskiego 14/2), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

6. Powołanie członków Komisji Skrutacyjnej.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego oraz z oceny wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat Spółki za rok obrotowy 2009.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.

10. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2009 wraz z ustaleniem dnia przyznania i wypłaty dywidendy.

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl za rok 2009.

12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl za rok 2009.

13. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia umów o zarządzania zawartych pomiędzy Spółką a spółkami zależnymi.

17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki.

18. Wolne głosy i wnioski.

19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki i, treść projektów uchwał, wzory pełnomocnictw oraz formularz wykonywania głosów przez pełnomocnika zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1)-3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
ZWZA_ogloszenie_25_06_2010.pdf rozmiar: 642.9 kB
WZA_Uchwaly_25_06_2010.pdf rozmiar: 622.1 kB
ZWZA_Pelnomocnictwa_25_06_2010.pdf rozmiar: 324.8 kB
WZA_Formularz_Pelnomocnictwa_25_06_2010.pdf rozmiar: 451.0 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 20/2010