Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A. na dzień 27.06.2023 r. EURO-TAX S.A NR 10/2023 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl Spółki Akcyjnej _dalej: „Spółka”_ z siedzibą w Poznaniu 61-626, ul. Szelągowska nr 25 lok. 2-3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000311384, NIP: 972-117-92-58, REGON: 300855761, działając w oparciu o art. 399 § 1, art. 402ą oraz art. 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 27 czerwca 2023 roku Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:30, w siedzibie Spółki _61-626 Poznań, ul. Szelągowska nr 25 lok. 2-3_, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

6. Powołanie członków Komisji Skrutacyjnej.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego oraz z oceny wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat Spółki za rok obrotowy 2022.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

10. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2022 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2022.

12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2022.

13. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.

14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.

15. Wolne głosy i wnioski.

16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał, wzory pełnomocnictw oraz formularz wykonywania głosów przez pełnomocnika zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu.

W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony z akcji spółki publicznej oraz zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, data ogłoszenia przypada w dniu 31 maja 2023 roku, i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż 12 czerwca 2023 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.