Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A. na dzień 23 maja 2011 roku NR 13/2011

Zarząd Euro-Tax.pl Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Poznaniu 60-750, ul. Wyspiańskiego 14/2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000311384, Nr NIP: 972-117-92-58, Nr REGON: 300855761, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art.4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 23 maja 2011 roku Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki (60-750 Poznań, ul. Wyspiańskiego 14/2), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
6. Powołanie członków Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego oraz z oceny wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat Spółki za rok obrotowy 2010.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
10. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2010 wraz z ustaleniem dnia przyznania i wypłaty dywidendy.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl za rok 2010.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl za rok 2010.
13. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki i treść projektów uchwał, wzory pełnomocnictw oraz formularz wykonywania głosów przez pełnomocnika zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu.
W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (data ogłoszenia przypada w dniu 27 kwietnia 2011 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż 9 maja 2011 roku), od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1)-3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
ZWZA_ogloszenie_23_05_2011.pdf rozmiar: 497.9 kB
WZA_Uchwaly_23_05_2011.pdf rozmiar: 460.7 kB
ZWZA_Pelnomocnictwa_23_05_2011.pdf rozmiar: 340.6 kB
WZA_Formularz_Pelnomocnictwa_23_05_2011.pdf rozmiar: 425.3 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 13/2011