Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A. EURO-TAX S.A. NR 6/2022 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl Spółki Akcyjnej _dalej: „Spółka”_ z siedzibą w Poznaniu 61-626, ul. Szelągowska nr 25 lok. 2-3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000311384, NIP: 972-117-92-58, REGON: 300855761, działając w oparciu o art. 399 § 1, art. 402ą oraz art. 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 22 czerwca 2022 roku Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:30, w siedzibie Spółki _61-626 Poznań, ul. Szelągowska nr 25 lok. 2-3_, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
6. Powołanie członków Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego oraz z oceny wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat Spółki za rok obrotowy 2021.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
10. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2021 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2021.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2021.
13. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
15. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.
16. Wyrażenie zgody na podwyższenie wynagrodzeń z tytułu umów o zarządzanie zawartych ze spółką CUF sp. z o.o. z siedzibą Poznaniu oraz ze spółką Euro-tax.pl Zwrot Podatku S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki i, treść projektów uchwał, wzory pełnomocnictw oraz formularz wykonywania głosów przez pełnomocnika zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu

W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony z akcji spółki publicznej oraz zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia _data ogłoszenia przypada w dniu 26 maja 2022 roku_ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu _tj. nie później niż 7 czerwca 2022 roku_, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Załączniki:
ETX_SA_WZA_-_ogloszenie_2022.pdf
ETX_SA_WZA_-_uchwaly_2022.pdf
ETX_SA_WZA_-_informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow_2022.pdf
ETX_SA_WZA_-_wzor_pelnomocnictwa_2022.pdf
ETX_SA_WZA_-_formularz_glosowania_WZA_2022.pdf