Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NR 9/2020 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl Spółki Akcyjnej dalej: „Spółka” z siedzibą w Poznaniu 61-626, ul. Szelągowska nr 25 lok. 2-3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000311384, NIP: 972-117-92-58, REGON: 300855761, działając w oparciu o art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 03 lipca 2020 roku Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki 61-626 Poznań, ul. Szelągowska nr 25 lok. 2-3, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
6. Powołanie członków Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. oraz z oceny sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego oraz z oceny wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
10. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2019 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2019.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. za rok 2019.
13. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
14. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki i, treść projektów uchwał, wzory pełnomocnictw oraz formularz wykonywania głosów przez pełnomocnika zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu.

W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia data ogłoszenia przypada w dniu 04 czerwca 2020 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. nie później niż 18 czerwca 2020 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1_-3_ oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
ETX_SA_WZA_-_ogloszenie_closing_2019.pdf
ETX_SA_WZA_-_uchwaly_closing_2019.pdf
ETX_SA_WZA_-_informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow.pdf
ETX_SA_WZA_-_wzor_pelnomocnictwa_closing_2019.pdf
ETX_SA_WZA_-_formularz_do_wykonywania_glosu_przez_pelnomocnika_closing_2019.pdf