Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NR15/2021 ESPI

Zarząd Euro-Tax.pl Spółki Akcyjnej dalej: „Spółka” z siedzibą w Poznaniu 61-626, ul. Szelągowska nr 25 lok. 2-3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000311384, NIP: 972-117-92-58, REGON: 300855761, działając w oparciu o art. 399 § 1, art. 402ą oraz art. 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 19 października 2021 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki 61-626 Poznań, ul. Szelągowska nr 25 lok. 2-3, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania Pana Ireneusza Rymaszewskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania Pana Tomasza Zielińskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
7. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Pana Grzegorza Mańkowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
8. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Pana Łukasza Polaka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
9. Powzięcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki i, treść projektów uchwał, wzory pełnomocnictw oraz formularz wykonywania głosów przez pełnomocnika zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu.W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia _data ogłoszenia przypada w dniu 16 września 2021 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. nie później niż 4 października 2021 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załączniki:
2021_10_19__ETX_SA_NWZA_-_ogloszenie.pdf
2021_10_19__ETX_SA_NWZA_-_projekty_uchwal.pdf
2021_10_19_ETX_SA_NWZA_-_formularz_do_wykonywania_glosu_przez_pelnomocnika.pdf
2021_10_19_ETX_SA_NWZA_-_informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow.pdf
2021_10_19_ETX_SA_NWZA_-_wzor_pelnomocnictwa.pdf