Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A. NR 23/2011

Zarząd Euro-Tax.pl Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Poznaniu 60-750, ul. Wyspiańskiego 14/2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000311384, Nr NIP: 972-117-92-58, Nr REGON: 300855761, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art.4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 29 czerwca 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki (60-750 Poznań, ul. Wyspiańskiego 14/2), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
6. Powołanie członków Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych serii „B”.
11. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki i, treść projektów uchwał, wzory pełnomocnictw oraz formularz wykonywania głosów przez pełnomocnika zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu.
W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (data ogłoszenia przypada w dniu 2 czerwca 2011 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż 14 czerwca 2011 roku), od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1)-3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
NWZA_ogloszenie_29_06_2011.pdf rozmiar: 498.5 kB
NWZA_Uchwaly_Projekty_29_06_2011.pdf rozmiar: 504.9 kB
NWZA_Pelnomocnictwa_29_06_2011.pdf rozmiar: 341.5 kB
NWZA_Formularz_Pelnomocnictwa_29_06_2011.pdf rozmiar: 397.0 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 23/2011