Zobowiązanie głównych Akcjonariuszy Spółki w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji Spółki Euro-Tax.pl S.A. NR 6/2010

Zarząd Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 27 stycznia 2010 r. otrzymał informacje o zawarciu w dniu 26 stycznia 2010 r. umów „LOCK UP” określających czasowe wyłączenia zbywalności akcji Euro-Tax.pl S.A. serii A będących w posiadaniu głównych Akcjonariuszy Spółki – Rorison Investments Limited, Meltham Holdings Limited oraz Bigrista Holdings Limited.
W umowach „LOCK UP” Akcjonariusze Rorison Investments Limited, Meltham Holdings Limited oraz Bigrista Holdings Limited zobowiązali się na rzecz Euro-Tax.pl S.A. do nie zbywania posiadanych przez nie akcji Spółki (w sumie 4.375.000 akcji) w terminie do 22 stycznia 2012 roku po cenie niższej niż 7,32 PLN (siedem złotych trzydzieści dwa grosze) za jedną akcję.

Ponadto:
- Akcjonariusz Rorison Investments Limited zobowiązał się w stosunku do 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy sztuk) posiadanych akcji Spółki do bezwarunkowego zakazu zbywania w terminie do 22 stycznia 2012 roku.
- Akcjonariusz Meltham Holdings Limited zobowiązał się w stosunku do 905.000 (dziewięćset pięć tysięcy sztuk) posiadanych akcji Spółki do bezwarunkowego zakazu zbywania w terminie do 22 stycznia 2012 roku
- Akcjonariusz Bigrista Holdings Limited zobowiązał się w stosunku do 585.000 (pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sztuk) posiadanych akcji Spółki do bezwarunkowego zakazu zbywania w terminie do 22 stycznia 2012 roku

Zobowiązania i umowy „LOCK UP” mogą zostać zmienione w trakcie obowiązywania tylko za zgodą każdego pośród Rorison Investments Limited, Meltham Holdings Limited oraz Bigrista Holdings Limited, oraz Rady Nadzorczej Spółki w wypadku udziału Akcjonariuszy w transakcji sprzedaży akcji do inwestorów finansowych lub strategicznych zainteresowanych nabyciem co najmniej 4,90% akcji Spółki. Zgoda Rady Nadzorczej w tym wypadku będzie ważna przy oddaniu głosów niezależnych Członków Rady Nadzorczej.
Akcje objęte umowami „LOCK UP” stanowią 87,50% akcji dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” z poź. zmianami.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 6/2010