Zmiany w zarządzie Emitenta Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna NR 3/2023

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. informuje, iż w związku z rezygnacją złożoną dnia 2 marca 2023 r. przez pana Tomasza Jamrozego, Rada Nadzorcza Euro-Tax.pl S.A. powołała dnia 2 marca 2023 r. do zarządu obecnych członków zarządu spółki zależnej Emitenta – CUF Sp. z o.o., panią Annę Wawrzynkiewicz i pana Krzysztofa Kuźnika. Życiorysy nowo powołanych członków zarządu stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Dnia 2 marca 2023 roku zarząd w nowym składzie powołał (na podstawie zgody udzielonej w uchwale Rady Nadzorczej) na prokurenta pana Jędrzeja Powiertowskiego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 12 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Adam Powiertowski – Prezes Zarzadu
Anna Wawrzynkiewicz – Członek Zarządu
Krzysztof Kuźnik – Członek Zarządu