Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2011 r. w związku z żądaniem akcjonariusza NR 24/2011

Zarząd Euro-tax.pl S.A. informuje, iż otrzymał od Meltham Holdings Limited jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Euro-Tax.pl S.A., wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 94, str.1037, z późn. zm.) o umieszczenie w porządku obrad NWZA Euro-Tax.pl S.A. zwołanego na 29 czerwca 2011 uchwały o dopuszczenie akcji serii A do obrotu na rynku regulowanym oraz uzupełnienie uchwały nr 5 dotyczącej przyjęcia Programu Opcji Menedżerskich.
W związku z powyższym porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Euro-Tax.pl S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2011 r. wygląda następująco:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
6. Powołanie członków Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opcji Menedżerskich i emisji Opcji
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych serii „B”.
11. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
12. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii „A” do obrotu na rynku regulowanym.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekty uchwał po uwzględnieniu wniosku Meltham Holdings Limited znajdują się w załączniku,

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

Załączniki:
NWZA_Uchwaly_Projekty_29_06_2011_po zmianach.pdf rozmiar: 513.8 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 24/2011