Zbycie udziałów w spółce zależnej NR 11/2010

Zarząd Euro-Tax.pl SA informuje iż w dniu 10.03.2010 r. zawarł ze spółką zależną CUF Sp. z o.o. umowę zbycia udziałów jakie Emitent posiada w spółce zależnej Euro-Tax.pl Sp. z o.o.

Na mocy umowy Emitent sprzedał CUF Sp. zoo. 8 udział o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, w związku z czym CUF sp. z o.o. uzyskał 100% udziałów w spółce Euro-Tax.pl Sp. z o.o. Cena nabycia jednego udziału została uzgodniona i wynosi 24.656,82 zł i zostanie zapłacona przez nabywcę CUF sp z o.o. w terminie do dnia 31.12.2010 r. Transakcja ma charakter wewnątrzgrupowy i służy uporządkowaniu struktury Grupy Kapitałowej. Zysk zrealizowany na transakcji przez Euro-Tax. S.A. nie będzie miał przełożenia na wyniki na poziomie skonsolidowanym.

Podstawa prawna: §3 ust 2 pkt 1. Załacznika Nr 3 do Regulaminu ASO z dnia 18 grudnia 2009 r.pt. „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynu NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 11/2010