Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki NR 35/2010

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Euro-tax.pl S.A. informuje, iż w dniu 02.09. 2010 r. powziął wiadomość w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o zbyciu akcji Spółki będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, przez akcjonariuszy – Rorison Investments Limited, Meltham Holdings Limited, Bigrista Holdings Limited na rzecz EVF I Investments s.a.r.L, z siedzibą w Luksemburgu oraz stosowne zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, przekazane w trybie art. 69 przytoczonej ustawy.

W przekazanych zawiadomieniach akcjonariusze Rorison Investments Limited, Meltham Holdings Limited, Bigrista Holdings Limited informują Spółkę iż w dniu 1 września 2010 r. dokonały sprzedaży 1.250.500 akcji zwykłych na okaziciela serii „A”, reprezentujących łącznie 25,01% kapitału zakładowego Euro-Tax.pl S.A. i uprawniających do 25,01% głosów na Walnym Zgromadzeniu Euro-Tax.pl S.A. w wyniku czego obniżyły swój udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Rorison Investments Limited sprzedał w transakcji pakietowej w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, na sesji w dniu 1 września 2010 roku 823.500 akcji o łącznej wartości nominalnej 82.350,00 (osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) złotych, reprezentujących 16,47% kapitału zakładowego oraz głosów na walnym zgromadzeniu Spółki za jednostkową cenę sprzedaży w wysokości 5,79 zł. Transakcja została rozliczona w dniu 2 września 2010 roku.

Meltham Holdings Limited sprzedał w transakcji pakietowej w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, na sesji w dniu 1 września 2010 roku 259.000 akcji o łącznej wartości nominalnej 25.900,00 (dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset) złotych, reprezentujących 5,18% kapitału zakładowego oraz głosów na walnym zgromadzeniu Spółki za jednostkową cenę sprzedaży w wysokości 5,79 zł. Transakcja została rozliczona w dniu 2 września 2010 roku.

Bigrista Holdings Limited sprzedał w transakcji pakietowej w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, na sesji w dniu 1 września 2010 roku 168.000 akcji o łącznej wartości nominalnej 16.800,00 (szesnaście tysięcy osiemset) złotych, reprezentujących 3,36% kapitału zakładowego oraz głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, za jednostkową cenę sprzedaży w wysokości 5,79 zł. Transakcja została rozliczona w dniu 2 września 2010 roku.

EVF I Investments s.a.r.L, z siedzibą w Luksemburgu nabył w trzech transakcjach pakietowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, na sesji w dniu 1 września 2010 roku 1.250.500 akcji zwykłych na okaziciela serii „A”, reprezentujących łącznie 25,01% kapitału zakładowego Euro-Tax.pl S.A. i uprawniających do 25,01% głosów na Walnym Zgromadzeniu Euro-Tax.pl S.A., za jednostkową cenę akcji w wysokości 5,79 zł. Transakcja została rozliczona w dniu 2 września 2010 roku.

Przed powyższymi transakcjami:

Rorison Investments Limited posiadał 2.880.287 akcji zwykłych ma okaziciela serii „A”, reprezentujących 57,61% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do 57,61% głosów na Walnym Zgromadzeniu Euro-Tax.pl S.A.

Meltham Holdings Limited posiadał 907.213 akcji zwykłych ma okaziciela serii „A”, reprezentujących 18,14% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do 18,14% głosów na Walnym Zgromadzeniu Euro-Tax.pl S.A.

Bigrista Holdings Limited posiadał 587.500 akcji zwykłych ma okaziciela serii „A”, reprezentujących 11,75% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do 11,75% głosów na Walnym Zgromadzeniu Euro-Tax.pl S.A.

Po transakcjach udziały przedstawiają się następująco:

Rorison Investments Limited posiada 2.056.787 akcji zwykłych ma okaziciela serii „A”, reprezentujących 41,14% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do 41,14% głosów na Walnym Zgromadzeniu Euro-Tax.pl S.A.

Meltham Holdings Limited posiada 648.213 akcji zwykłych ma okaziciela serii „A”, reprezentujących 12,96% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do 12,96% głosów na Walnym Zgromadzeniu Euro-Tax.pl S.A.

Bigrista Holdings Limited posiada 419.500 akcji zwykłych ma okaziciela serii „A”, reprezentujących 8,38% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do 8,38% głosów na Walnym Zgromadzeniu Euro-Tax.pl S.A.

EVF I Investments S.A.R.L. posiadał 1.250.500 akcji zwykłych na okaziciela serii „A”, reprezentujących łącznie 25,01% kapitału zakładowego Euro-Tax.pl S.A. i uprawniających do 25,01% głosów na Walnym Zgromadzeniu Euro-Tax.pl S.A.

Sprzedaż akcji jest konsekwencją ziszczenia się warunków zawieszających zawartej w dniu 27 maja 2010 roku z EVF I Investments S.A.R.L.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 35/2010