Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki NR 27/2015

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. informuje, iż w dniach 12.11.2015 r i 17.11.2015 r. otrzymał zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zbyciu (dnia 10 listopada 2015r.) przez EVF I Investments S.a.r.l w transakcji pakietowej 1 250 500 akcji na rzecz Formonar Investments Limited z siedzibą na Cyprze.

W wyniku tej transakcji Formonar Investments Limited posiada 1 250 500 akcji (25,01% kapitału zakładowego), które uprawniają do 25,01% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, natomiast EVF I Investments S.a.r.l nie posiada żadnych akcji spółki.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu