Zawarcie umów z Alior Bank S.A. NR 32/2011

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 1 sierpnia 2011 roku, podpisanych dnia 29 lipca 2011 dwóch umów z Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. w zakresie przeprowadzenia emisji akcji serii B oraz dopuszczenia akcji spółki Euro-Tax.pl S.A. do obrotu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych (w tym również do wykonania czynności związanych z przygotowaniem prospektu emisyjnego), a także umowy zawartej dnia 29 lipca 2011 w zakresie pośrednictwa Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. w realizacji Programu Motywacyjnego spółki Euro-Tax.pl S.A. w tym objęcia powierniczego wszystkich akcji serii B celem ich zaoferowania do nabycia osobom uczestniczącym w tym Programie Motywacyjnym.

Ponadto dnia 29 lipca 2011 Emitent podpisał jeszcze jedną umowę z bankiem Alior Bank S.A., zabezpieczającą wierzytelności banku, w szczególności zapłatę za Akcje serii B na ewentualność nienabycia akcji przez osoby uczestniczące w ww. Programie Motywacyjnym, a które to Akcje zostaną zaoferowane w ramach realizacji Programu Motywacyjnego przez Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Emisja akcji serii B jest związana z wdrożeniem programu Opcji Menedżerskich uchwalonym przez NWZA Emitenta z dnia 29 lipca 2011 roku. Zawarte umowy mają na celu realizację programu Opcji Menedżerskich.

Podstawa prawna:

§3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 32/2011