Wyniki kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w spółce zależnej emitenta NR 5/2019 ESPI

Dnia 29 marca 2019 roku spółka zależna od Emitenta – CUF Sp. z o.o. otrzymała protokół kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dotyczącej roku 2018, w którym organ uznał, iż w przypadku 50 pracowników spółki CUF Sp. z o.o. będących jednocześnie zleceniobiorcami spółki Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A. spełnione są przesłanki z art. 8 ust 2 a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a więc zleceniobiorcy Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A. świadczą w ramach umowy zlecenie pracę na rzecz pracodawcy.

Tym samym ZUS naliczył składki emerytalno-rentowe oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracownikom spółki CUF Sp. z o.o. w kwocie 359 tys. zł i jednocześnie odpisał składki zdrowotne zleceniobiorcom spółki Euro-tax.pl Zwrot Podatku S.A. w kwocie 77 tys. zł. Po skompensowaniu dwóch kwot, oznacza to negatywny wpływ na zysk netto w kwocie 282 tys. zł bez uwzględnienia odsetek.

Emitent nie zgadza się ze stanowiskiem organu. Kwestia tzw. „pracy na rzecz” była analizowana podczas poprzednich kontroli w spółkach Grupy Kapitałowej Emitenta w roku 2010, 2012, 2013 i 2017. Wyniki ówczesnych kontroli nie podważyły modelu zatrudnienia w spółkach Grupy Kapitałowej Emitenta.

Spółka zależna od Emitenta zamierza złożyć zastrzeżenia do protokołu kontroli, jak również, w przypadku wydania decyzji administracyjnych, odwoływać się od nich do sądu.

Jednocześnie, w związku z ustaleniami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych spółka zależna emitenta dokona korekty danych finansowych za rok 2018, tworząc odpowiednie rezerwy na ewentualne zobowiązania wobec organu. Niezwłocznie po skorygowaniu tych danych opublikowana zostanie korekta raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2018 roku EBI 2/2019, opublikowanego 14 lutego 2019 roku.