Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za lata 2020 i 2021 NR 11/2020

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 października 2020 roku podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie §19 ust. 2 lit. x) Statutu Spółki, podjął uchwałę nr 2 w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz spółek z Grupy Kapitałowej, jak również sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku oraz za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku.

Wybranym biegłym rewidentem jest spółka UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000418856, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod poz. 3115

Podstawa prawna:
§ 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu