Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za lata 2018 i 2019 NR 10/2018

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 października 2018 roku podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie §19 ust. 2 lit. x) Statutu Spółki, podjął uchwałę nr 1 w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz spółek z Grupy Kapitałowej, jak również sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku oraz za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku.

Wybranym biegłym rewidentem jest spółka UHY ECA Audyt Sp. z o.o Sp.k. z siedzibą w Krakowie, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod poz. 3115

Podstawa prawna:
§ 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu