Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2014 rok NR 22/2014

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 31 października 2014 roku podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie §19 ust. 2 lit. x) Statutu Spółki, podjął uchwałę nr 1 w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz spółek z Grupy Kapitałowej, jak również sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku. Wybranym biegłym rewidentem jest spółka PKF Consult Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod poz. 477

Podstawa prawna:
§ 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu