Wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect NR 2/2010

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. informuje, iż w dniu 21.01.2010 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 42/2010 postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 5.000.000,00 (pięć milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji, następuje na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarzadu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r. – Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – WiecePrezes Zarządu

Pobierz raport nr 2/2010