Uchwały podjęte przez WZA Euro-Tax.pl S.A. dnia 22 czerwca 2022 r. NR 8/2022

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał, podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2022 r., wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów za, przeciw i wstrzymujących się, a także informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Obrotu. Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Adam Powiertowski – Prezes Zarzadu
Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu

Załączniki: