Uchwały podjęte przez NWZA Euro-Tax.pl S.A. dnia 29 czerwca 2011 r. NR 27/2011

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2011 r. wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, a także informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 27/2011