Uchwała dot. zaliczki na poczet dywidendy: Korekta raportów 24/11, 25/11 i 26/11 NR 26/2014

Zarząd Spółki informuję, iż w raportach 24/11, 25/11 i 26/11 podał terminy, dotyczące wypłaty zaliczki na poczet dywidendy, nie spełniające wymogów Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z tym Zarząd ponownie podjął 7 listopada 2014 roku uchwałę dot. wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za rok 2014.

Po zapoznaniu się z aktualną sytuacją finansową spółki Euro-Tax.pl S.A. oraz po stwierdzeniu, iż spółka ta spełnia wszelkie warunki formalne, postanawia wypłacić (uzyskując dnia 31.10.2014 zgodę Rady Nadzorczej) na podstawie art. 349§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych zaliczkę na poczet dywidendy wysokości 500 000 zł (0,1 zł na akcję).

Sprawozdanie finansowe Spółki na dzień 30.06.2014 wykazywało zysk netto w kwocie 388 tys. zł a kapitały rezerwowe utworzone z zysku wykazywały kwotę 1 930 tys. zł.

Uprawnionymi do otrzymania dywidendy będą wszyscy posiadacze akcji serii A.

Zarząd postanowił, iż:
a. zaliczka zostanie wypłacona w wysokości 10 groszy na akcję;
b. Zarząd ustala dzień praw do dywidendy (D) na 5 grudnia 2014 roku
c. Zarząd ustala dzień wypłaty zaliczki na poczet dywidendy (W) na 12 grudnia 2014 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu