Treść Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NR 21/2010

Zarząd „Euro-Tax.pl” Spółki Akcyjnej („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości

i przekazuje w załączeniu treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 7 czerwca 2010 roku.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7)-9) oraz § 6 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 21/2010