Sprzedaż akcji własnych NR 13/2010

Zarząd Euro-Tax.pl SA (dalej Spółka lub Emitent) informuje, że w dniu 25 marca br. otrzymał od działającego na zlecenie Euro-Tax.pl SA Domu Maklerskiego IDMSA informację, o dokonaniu w dniu 24 stycznia br. transakcji sprzedaży przez Spółkę 18.200 sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje zostały zbyte za pośrednictwem IDM SA w trakcie sesji notowań ciągłych po jednostkowej cenie sprzedaży wynoszącej 6,30 zł za akcję, tj. na łączną kwotę sprzedaży 114.660,00 PLN. Sprzedane akcje stanowią 0,36% kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,36% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po dokonaniu powyższej transakcji Emitent nie posiada akcji własnych. Akcje są notowane na NewConnect od 28 stycznia 2010 r. Zbycie akcji własnych przez Emitenta zostało dokonane zgodnie z Uchwałą Nr 3 NWZA Euro-Tax.pl S.A. z dnia 5 października 2009 r., zgodnie z którą akcje własne zostały zakupione przez Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 13/2010