Rozliczenie dofinansowania NR 14/2010

Zarząd Euro-Tax.pl SA informuje o powzięciu w dniu 31 marca br. informacji o tym, że w dniach 25 i 26 marca 2010 roku Emitent otrzymał od PARP dofinansowanie w kwocie 53 500,00 PLN w ramach rozliczenia dofinansowania projektu „Przygotowanie Euro-Tax.pl SA do debiutu na rynku NewConnect”
Rozliczenie dokonane zostało na podstawie umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z 02.09.2009 r. – umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.03.03-02-00-016/08-00 w ramach działania 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 zawarta z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z 02.09.2009 r. Na podstawie umowy Spółka ubiegała się o dofinansowanie realizacji projektu „Przygotowanie Euro-Tax.pl SA do debiutu na rynku NewConnect”. Kwota dofinansowania jaką Emitent otrzymał na realizację projektu stanowi 50% refundowanych wydatków kwalifikowanych.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 14/2010