Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i aktualna treść tekstu jednolitego Statutu Euro-tax.pl S.A. NR 35/2011

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 24.08.2011 r. otrzymał informację o dokonaniu przez Sąd rejestracji z dniem 22.08.2011 r. podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 500.000 zł do kwoty 525.000 zł i rejestracji 250.000 akcji (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B.
W związku z powyższym, kapitał zakładowy Euro-Tax.pl S.A. w wysokości 525.000 zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) składa się z 5.250.000 (słownie: pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A
b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B
Emitent informuje, iż po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 5.250.000 sztuk.
Podwyższenie kapitału zakładowego ma związek z uchwaleniem Programu Opcji Menedżerskich o czym Emitent informował w raporcie bieżącym 27/2011.

Ponadto, Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu aktualną treść tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniający wskazaną powyżej zmianę wysokości kapitału zakładowego Euro-Tax.pl S.A. oraz zmiany mające dostosować Statut do obowiązujących przepisów.

Podstawa Prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
§ 4 ust. 2 pkt. 2) lit b. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Euro-Tax.pl_statut spółki_tekst jednolity 220811.pdf rozmiar: 380.5 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 35/2011