RAPORT MIESIĘCZNY ZA WRZESIEŃ 2010 R. NR 40/2010

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2010 roku.
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

- W ocenie Emitenta w okresie objętym niniejszym raportem miesięcznym, nie wystąpiły żadne nowe zdarzenia, tendencje w otoczeniu rynkowym Emitenta, o których Emitent miałby wiedzę i które mogą mieć w przyszłości istotny wpływ na kondycję finansową jednostki oraz na jej wynik finansowy w kolejnym okresie.

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W miesiącu objętym raportem Spółka publikowała następujące raporty w EBI:

2010-09-14 bieżący 39/2010 – RAPORT MIESIĘCZNY ZA SIERPIEŃ 2010 R.
2010-09-08 bieżący 38/2010 – Nabycie/zbycie akcji przez osobę zobowiązaną na podstawie art. 160 ustawy o ofercie.
2010-09-03 bieżący 37/2010 – Odwołanie członka Rady Nadzorczej i powołanie nowego członka Rady Nadzorczej
2010-09-03 bieżący 36/2010 – Zmiany dotyczące umów lock-up
2010-09-03 bieżący 35/2010 – Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
2010-09-03 bieżący 34/2010 ETX Wejście w życie umowy inwestycyjnej

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Euro-Tax.pl S.A. opublikowała następujące raporty w ESPI.

2010-09-08 EURO-TAX S.A. RB-W_ASO 9 2010[291423]
2010-09-08 EURO-TAX S.A. RB-W_ASO 8 2010[291399]

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.

Miesiąc wrzesień był miesiącem wypełnienia warunków umowy inwestycyjnej zawartej z EVF I INVESTMENTS S.A.R.L., o czym spółka informowała w sukcesywnie w raportach bieżących EBI. Warunki wynikających z umowy inwestycyjnej formalnie ziściły się w dniu 2 września jednakże w miesiącu poprzedzającym (sierpień) przede wszystkim nastąpiła rejestracja zmian w statucie spółki, zmiany dotyczące umów lock-up, oraz dokonała się w efekcie sprzedaż akcji serii A. Jednocześnie w związku z powyższym z dniem 2 września wygasła umowa inwestycyjna zawarta w dniu 15 lutego 2008 roku we Wrocławiu pomiędzy Adamem Powiertowskim, Jędrzejem Powiertowskim, TCC Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Kostasem Czuczosem, Ludmiłą Jasieniecką, Andrzejem Jasienieckim, Euro-Tax Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, RORISON INVESTMENTS LIMITED, MELTHAM HOLDINGS LIMITED i BIGRISTA HOLDINGS LIMITED.
Zgodnie wejściem w życie umowy inwestycyjnej, o której mowa powyżej dokonane zostały zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki. Zarząd Euro-tax.pl S.A. otrzymał w dniu 2 września 2010 roku zawiadomienie od Rorison Investments Limited o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Kanarkowskiego z dniem 1 września 2010 – co odbyło się na podstawie par. 16 Statutu spółki Euro-tax.pl S.A. oraz zawiadomienia, iż EVF I Investements S.A.R.L na podstawie paragrafu 16 Statutu spółki Euro-tax.pl S.A. z dniem 1 września 2010 roku powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Macieja Kowalczyka.
Ponadto w dniu 8 października odbyły się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia w spółkach zależnych Emitenta, tj. CUF Sp. z o.o. i Euro-tax.pl Sp. z o.o., podczas których dokonano zmian w składzie zarządu. Wiceprezesami spółek zostali odpowiednio Krzysztof Kuźnik (obecny Dyrektor Finansowy Emitenta Euro-tax.pl S.A.) i Tomasz Jamrozy.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

W najbliższych miesiącach Spółka będzie publikować raporty okresowe zgodnie z opublikowanym w EBI harmonogramem publikacji tych raportów, tj. w dniu 12 listopada br. zostanie opublikowany raport kwartalny za III kwartał br. a do 14 listopada br. spółka zostanie opublikowany raport miesięczny za październik 2010 r.
W miesiącu październiku 2010 Emitent nie planuje zwoływania Walnego Zgromadzenia.
Według wiedzy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w październiku miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”
Osoby reprezentujące spółkę:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 40/2010