RAPORT MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2011 R. NR 4/2011

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc styczeń 2011

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W styczniu, spółka zależna od Emitenta – EuroCredit Sp. z o.o. – działająca w obszarze inkasa czeków skarbowych, zrealizowała dla swoich klientów 448 czeków (co stanowi 200% średniego miesięcznego wykonania przez tę spółkę w 2010 roku). Jest to związane z kontynuacją następstw błędnego naliczenia podatku dla ponad 6 milionów osób, jakiego dokonał w ciągu ostatnich dwóch lat brytyjski odpowiednik polskiego Urzędu Skarbowego (HM Revenue and Customs) Fakt ten oznacza dla spółek z grupy kapitałowej Emitenta możliwość realizacji potencjalnie większej liczby zleceń dla klientów w ramach odzyskiwania nadpłaconego w latach ubiegłych składek podatku.

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W miesiącu objętym raportem Spółka publikowała następujące raporty w EBI:

2011-01-14 10:52:07 bieżący 3/2011 ETX Raport miesięczny za grudzień 2010 r.
2011-01-12 16:12:04 bieżący 2/2011 ETX Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2011 roku
2011-01-03 17:52:29 bieżący 1/2011 ETX Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Euro-Tax.pl S.A. nie publikowała raportów w ESPI.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.

W styczniu nie miała miejsca realizacja celów emisji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

W najbliższych miesiącach Spółka będzie publikować raporty okresowe zgodnie z opublikowanym w EBI harmonogramem publikacji tych raportów.
W miesiącu lutym 2011 Emitent nie planuje zwoływania Walnego Zgromadzenia.
Według wiedzy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w lutym 2011 r. miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 4/2011