RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC STYCZEŃ 2010 R. NR 7/2010

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc styczeń 2010 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych – styczeń 2010.
W ocenie Emitenta w okresie objętym niniejszym raportem miesięcznym, nie wystąpiły zdarzenia, tendencje w otoczeniu rynkowym Emitenta, które mogą mieć w przyszłości istotny wpływ na kondycję finansową jednostki oraz na jej wynik finansowy.
Z punktu widzenia strategii Spółki styczeń był ważnym miesiącem dla spółki ze względu na debiut na NewConnect. Pierwsze notowanie instrumentów finansowych Euro-Tax.pl S.A. miało miejsce 28 stycznia 2010 r.

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Euro-Tax.pl S.A. opublikowała następujące raporty bieżące w systemie EBI:
1. 2010-01-18 bieżący 1/2010 ETX Uzyskanie dostępu do systemu EBI
2. 2010-01-22 bieżący 2/2010 ETX Wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect
3. 2010-01-26 3/2010 ETX Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A
4. 2010-01-26 4/2010 ETX Korekta raportu nr 3/2010
5. 2010-01-26 5/2010 ETX Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2010 roku
6. 2010-01-28 6/2010 ETX Zobowiązanie głównych Akcjonariuszy Spółki w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji Spółki Euro-Tax.pl S.A.
W okresie objętym niniejszym raportem spółka Euro-Tax.pl S.A. nie publikowała raportów w systemie ESPI.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.
Oferta Euro-Tax.pl S.A. dotyczyła sprzedaży akcji istniejących, należących do pośrednio lub bezpośrednio do osób zarządzających Spółką oraz spółkami zależnymi. Akcje są notowane na NewConnect od 28 stycznia br.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
W nadchodzącym miesiącu spółka Euro-Tax.pl S.A. zgodnie z harmonogramem publikowania raportów okresowych planuje opublikowanie następującego raportu okresowego:
- Dnia 12 lutego 2010 – Raport okresowy kwartalny za ostatni kwartał 2009 roku.
Według wiedzy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w lutym 2010 roku, poza ww., miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 7/2010