RAPORT MIESIĘCZNY ZA SIERPIEŃ 2010 R. NR 39/2010

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc sierpień 2010 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych – sierpień 2010.
- W ocenie Emitenta w okresie objętym niniejszym raportem miesięcznym, nie wystąpiły żadne nowe zdarzenia, tendencje w otoczeniu rynkowym Emitenta o których emitent miałby wiedzę i które mogą mieć w przyszłości istotny wpływ na kondycję finansową jednostki oraz na jej wynik finansowy w kolejnym okresie.

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W miesiącu objętym raportem Spółka publikowała następujące raporty w systemie EBI:
2010-08-30 16:10:59 bieżący 33/2010 Rejestracja zmian w Statucie Spółki
2010-08-13 09:02:28 kwartalny 32/2010 Raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 2010 r.
2010-08-13 08:59:48 bieżący 31/2010 RAPORT MIESIĘCZNY ZA LIPIEC 2010 R.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Euro-Tax.pl S.A. nie publikowała raportów w systemie ESPI.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.

W okresie objętym raportem spółka nie realizowała celów emisji. Miesiąc wrzesień był miesiącem przede wszystkim spełniania warunków umowy inwestycyjnej zawartej z EVF I INVESTMENTS S.A.R.L., o czym spółka informowała w sukcesywnie w raportach bieżących EBI. Warunki formalnie ziściły się w dniu 2 września jednakże w miesiącu poprzedzającym zachodziły zmiany ku temu zmierzające (nastąpiła rejestracja zmian w statucie spółki, zmiany dotyczące umów lock-up, oraz dokonała się w efekcie sprzedaż akcji serii A). Ponadto zdarzeniem towarzyszącym były zmiany w organach nadzorujących (odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Kanarkowskiego oraz powołanie w jej skład Macieja Kowalczyka)

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

- W nadchodzącym miesiącu (wrzesień) spółka Euro-Tax.pl S.A. zgodnie z przekazanym harmonogramem publikowania raportów okresowych nie planuje publikować raportów okresowych, raport miesięczny zostanie przekazany 14 dnia miesiąca.
Według wiedzy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby we wrześniu 2010 roku, poza ww., miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarzadu

Pobierz raport nr 39/2010