RAPORT MIESIĘCZNY ZA PAŹDZIERNIK 2010 R. NR 43/2010

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2010 roku.
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W okresie objętym raportem nastąpiła kontynuacja krótkofalowego trendu w otoczeniu rynkowym klienta, związanym ze zmianą struktury przychodów, to jest zwiększeniem się udziału przychodów od klientów otrzymujących zwrot nadpłaconego podatku z Holandii(wzrost z 30% w 2 kwartale do ok. 44% w 3 kwartale) i zmniejszeniem się udziału klientów otrzymujących zwrot nadpłaconego podatku z Anglii (z 60% do ok 54%). Zmniejsza się również udział zwrotów nadpłaconego podatku z Irlandii co jest związane ze spadkiem emigracji Polaków do tego kraju.

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W miesiącu objętym raportem Spółka publikowała następujące raporty w EBI:

2010-10-14 16:15:14 bieżący 40/2010 ETX RAPORT MIESIĘCZNY ZA WRZESIEŃ 2010 R.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Euro-Tax.pl S.A. nie publikowała raportów w ESPI.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.

W październiku nie miała miejsca realizacja celów emisji.
W dniu 8 października odbyły się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia w spółkach zależnych Emitenta, tj. CUF Sp. z o.o. i Euro-tax.pl Sp. z o.o., podczas których dokonano zmian w składzie zarządu. Wiceprezesami spółek zostali odpowiednio Krzysztof Kuźnik (obecny Dyrektor Finansowy Emitenta Euro-tax.pl S.A.) i Tomasz Jamrozy.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

W najbliższych miesiącach Spółka będzie publikować raporty okresowe zgodnie z opublikowanym w EBI harmonogramem publikacji tych raportów, tj. w dniu 10 listopada br. zostanie opublikowany raport kwartalny za III kwartał 2010 r i raport miesięczny za październik 2010 r.
W miesiącu październiku 2010 Emitent nie planuje zwoływania Walnego Zgromadzenia.
Według wiedzy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w październiku miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 43/2010