RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC WRZESIEŃ 2011 R. NR 38/2011

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku (z późn. zm.) „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc wrzesień 2011 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych

W ocenie Emitenta we wrześniu 2011 roku nie wystąpiły tendencje i zdarzenia, które mogłyby mieć istotny wpływ na przyszłą kondycję finansową.

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym raportem.
W okresie objętym niniejszym raportem spółka Euro-Tax.pl S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:
2011-09-14 15:18:21 bieżący 37/2011 ETX RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC SIERPIEŃ 2011 R.
2011-09-05 16:24:02 bieżący 36/2011 ETX Informacja o nabyciu przez Emitenta udziałów w spółce z siedzibą w Rumunii

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Euro-Tax.pl S.A. nie publikowała raportów w systemie ESPI.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.

W dniu 2 września 2011 r. Emitent podpisał umowę nabycia udziałów w spółce SC Euro-tax.ro Servicii Fiscale Emigranti SRL z siedzibą w Bukareszcie w Rumunii zawartą pomiędzy Euro-Tax.pl S.A. i panią Daną Lupu oraz Umowę Inwestycyjna zawartą pomiędzy Euro-tax.pl S.A., SC Euro-tax.ro Servicii Fiscale Emigranti SRL oraz panią Daną Lupu. Spółka Zależna w Rumunii będzie koncentrowała się na pozyskiwaniu i obsłudze rumuńskojęzycznych klientów zainteresowanych zwrotem nadpłaconych zaliczek na podatek za pracę na terenie wybranych krajów Unii Europejskiej. Wejście Emitenta na rynek rumuński jest elementem realizacji strategii Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. związanej z ekspansją usług zwrotu podatku za pracę za granicą skierowanych do obywateli krajów Europy Środkowo Wschodniej (CEE). W opinii Zarządu Emitenta region ten posiada duży potencjał rozwoju ze względu na popularność emigracji zarobkowej obywateli Europy Południowo Wschodniej. Emitent informował o podpisanych umowach w raporcie bieżącym 36/2011.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

W nadchodzącym miesiącu (październik) spółka Euro-Tax.pl S.A. nie planuje publikowania raportów kwartalnych, kolejny raport miesięczny zostanie przekazany do 14 dnia miesiąca.
Według wiedzy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w październiku 2011 roku, miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku (z póź. zm.) – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr38/2011