RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC STYCZEŃ 2012 R. NR 4/2012

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w oparciu o postanowienia Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc styczeń 2012 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych

W ocenie Emitenta w okresie objętym niniejszym raportem miesięcznym, nie wystąpiły szczególne zdarzenia czy nowe tendencje w otoczeniu rynkowym Emitenta, które mogą mieć istotny wpływ na kondycję finansową jednostki oraz na jej wynik finansowy w przyszłości.

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym raportem.
W okresie objętym niniejszym raportem spółka Euro-Tax.pl S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:
• 2012-01-31 13:42:06 bieżący 2/2012 ETX Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2012 roku
• 2012-01-13 15:14:33 bieżący 1/2012 ETX RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2011 R.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Euro-Tax.pl S.A opublikowała następujący raport w systemie ESPI:

• 2012-01-30 bieżący 1/2012 Zawiadomienie od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Spółki w 2011 roku

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.
- Emitent nie podejmował działań w tym zakresie.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu nastąpiły zmiany w Zarządzie Emitenta, tj. w dniu 8 lutego 2012 r. Rada Nadzorcza Euro-Tax.pl S.A. przyjęła rezygnację ze stanowiska dotychczasowego Członka Zarządu Emitenta Pana Andrzeja Jasienieckiego o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 3/2012 z dnia 9 lutego br. Do składu Zarządu został powołany w tym samym dniu przez Radę Nadzorczą Pan Tomasz Jamrozy.

W nadchodzącym miesiącu (luty) spółka Euro-Tax.pl S.A. spółka publikuje skonsolidowany raport kwartalny za czwarty kwartał 2011 roku, kolejny raport miesięczny zostanie przekazany do 14 dnia miesiąca.
Według wiedzy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w lutym 2012 roku, miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: pkt 16 Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu

Pobierz raport nr4/2012