RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC SIERPIEŃ 2011 R. NR 37/2011

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku (z późn. zm.) „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc sierpień 2011 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych sierpień 2011.

W ocenie Emitenta w sierpniu 2011 roku nie wystąpiły tendencje i zdarzenia, które mogłyby mieć istotny wpływ na przyszłą kondycję finansową. Podobnie jak w roku 2010 i 2009 miesiące letnie są miesiącami realizacji największej ilości zwrotów podatków z zagranicy. W miesiącu sierpniu Grupa Kapitałowa zrealizowała nieco ponad 2.000 zwrotów nadpłaconego podatku dla swoich klientów, co jest wynikiem o 27% lepszym w stosunku do sierpnia 2010 roku.

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
W okresie objętym niniejszym raportem spółka Euro-Tax.pl S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:
2011-08-24 12:18:05 bieżący 35/2011 ETX Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i aktualna treść tekstu jednolitego Statutu Euro-tax.pl S.A.
2011-08-12 15:20:04 bieżący 33/2011 ETX RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC LIPIEC 2011 R.
2011-08-02 15:27:12 bieżący 32/2011 ETX Zawarcie umów z Alior Bank S.A.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Euro-Tax.pl S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:
2011-08-26: bieżący 8/2011: Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej
2011-08-29: bieżący 9/2011: Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.

W okresie objętym raportem spółka nie realizowała celów emisji.

Dnia 24 sierpnia 2008 roku Emitent otrzymał informację o dokonaniu przez Sąd rejestracji z dniem 22 sierpnia 2011 r. podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 500.000 zł do kwoty 525.000 zł i rejestracji 250.000 akcji (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B. Emitent poinformował o podwyższeniu kapitału zakładowego w raporcie bieżącym 35/2011.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

W nadchodzącym miesiącu (wrzesień) spółka Euro-Tax.pl S.A. nie planuje publikowania raportów kwartalnych, kolejny raport miesięczny zostanie przekazany do 14 dnia miesiąca.
Według wiedzy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby we wrześniu 2011 roku, miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku (z póź. zm.) – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 37/2011