RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2011 R. NR 42/2011

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku (z późn. zm.) „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc październik 2011 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych

Październik 2011 był kolejnym miesiącem utrzymywania się wysokiego kursu walut obcych (EUR i GBP) w stosunku do polskiego złotego (PLN). Od początku sierpnia 2011 kursy GBP i EUR utrzymują się powyżej kursów założonych w budżecie na rok 2011 zatwierdzonym na początku roku przez Radę Nadzorczą. Formą zabezpieczenia Emitenta i spółek z Grupy Kapitałowej przed ryzykiem kursowym jest zawieranie transakcji terminowych typu forward, a więc obecna sytuacja na rynku walutowym będzie miała odzwierciedlenie w osiąganych wynikach finansowych , a przede wszystkim daje szansę na zabezpieczenie wysokości marży. Jednocześnie wpływ na wyniki finansowe odniesieniu do całej Grupy Kapitałowej Emitenta na koniec bieżącego roku jak również na wyniki roku 2012 będzie miał fakt, iż w roku 2011 (od stycznia do października) spółki należące do Grupy podpisały łącznie mniej umów niż w analogicznym okresie 2010 roku – spadek o ok. 19% – w roku 2010 podpisanych zostało ok. 22.000 umów, w roku 2011 w analogicznym okresie ok. 18.000 umów).

Jednocześnie w październiku toczył się sfinalizowany w listopadzie br. „projekt” optymalizacji podatkowej w ramach całej grupy kapitałowej Euro-Tax.pl, o której Zarząd Emitenta informował w raporcie bieżącym EBI nr 22/2011. W dniu 2 listopada 2011 sąd właściwy dla spółki zależnej pod firmą Calavados Investments Sp. z o.o. zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego tej spółki. Kapitał zakładowy Calavados Investments Sp. z o.o. został podwyższony o kwotę 12.856.000,00 zł, odpowiadającą 257.120 szt. nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Przed podwyższeniem kapitał zakładowy dzielił się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Wszystkie nowe 257.120 szt. udziału w podwyższonym kapitale zakładowym, stanowiące 99,9% udziału objęła spółka zależna Emitenta – Euro-Tax.pl Sp. z o.o. i pokryła je aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład aportu wchodził znak towarowy o wartości 6 780 tys. zł. Po wpisie rejestracji podwyższenia, kapitał zakładowy Calavados Investments sp. z o.o. wynosi obecnie 12.861.000,00 zł i dzieli się na 257.220 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy.
Operacja podwyższenia kapitału zakładowego Calavados Investments Sp. z o.o. jest związana z projektem optymalizacji podatkowej w ramach grupy kapitałowej, o której Zarząd Emitenta informował w raporcie 22/2011. Koszty amortyzacji znaku towarowego wchodzącego w skład wniesionego na kapitał aportu obniżą podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w najbliższych 5 latach. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego restrukturyzacji spółki uzyskały pozytywne indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego.

Zarząd Emitenta informuje również, iż Sąd Rejonowy zarejestrował również:
1) w dniu 02.11.2011 r. zmianę firmy spółki Euro-Tax.pl Sp. z o.o. na Calavados Investements II Sp. z o.o.
2) w dniu 02.11.2011 r. zmianę firmy spółki Calavados Investments Sp. z o.o. Obecna firma to Euro-Tax.pl Sp. z o.o.

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym raportem.
W okresie objętym niniejszym raportem spółka Euro-Tax.pl S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

2011-10-14 bieżący 38/2011 ETX RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC WRZESIEŃ 2011 R.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Euro-Tax.pl S.A. nie publikowała raportów w systemie ESPI.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.
- Emitent nie podejmowała działań w tym zakresie.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

W nadchodzącym miesiącu (listopad) spółka Euro-Tax.pl S.A. planuje publikowanie raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2011 roku, kolejny raport miesięczny zostanie przekazany do 14 dnia miesiąca.
Według wiedzy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w październiku 2011 roku, miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku (z póź. zm.) – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

•    Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
•    Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr42/2011