RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC MARZEC 2010 R. Nr 15/2010

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc luty 2010 roku.
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych – marzec 2010.

W ocenie Emitenta w okresie objętym niniejszym raportem miesięcznym, nie wystąpiły szczególne zdarzenia czy tendencje w otoczeniu rynkowym Emitenta, które mogą mieć w przyszłości duży wpływ na kondycję finansową jednostki oraz na jej wynik finansowy.
W dniu 4 marca spółka zależna Emitenta – CUF Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie UDA-POIG.08.02.00-30-116/09-00 w ramach działania 8.2 „Wdrożenie elektronicznego biznesu B2B wśród partnerów handlowych” dotyczącą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013. Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu to 325.652,00 zł. Przyznana dla CUF Sp. z o.o. kwota dofinansowania w ramach projektu wynosi 195.016,20 zł.
W dniach 25 i 26 marca 2010 roku Emitent otrzymał od PARP dofinansowanie w kwocie 53 500,00 PLN w ramach rozliczenia dofinansowania projektu „Przygotowanie Euro-Tax.pl SA do debiutu na rynku NewConnect”. Rozliczenie dokonane zostało na podstawie umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z 02.09.2009 r. – umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.03.03-02-00-016/08-00 w ramach działania 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Na podstawie umowy Spółka ubiegała się o dofinansowanie realizacji projektu „Przygotowanie Euro-Tax.pl SA do debiutu na rynku NewConnect”. Kwota dofinansowania jaką Emitent otrzymał na realizację projektu stanowi 50% refundowanych wydatków kwalifikowanych.
Ponadto w dniu 25 marca br. otrzymał od działającego na zlecenie Euro-Tax.pl SA Domu Maklerskiego IDMSA informację, o dokonaniu w dniu 24 stycznia br. transakcji sprzedaży przez Spółkę 18.200 sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje zostały zbyte za pośrednictwem IDM SA w trakcie sesji notowań ciągłych po jednostkowej cenie sprzedaży wynoszącej 6,30 zł za akcję, tj. na łączną kwotę sprzedaży 114.660,00 PLN. Sprzedane akcje stanowią 0,36% kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,36% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po dokonaniu powyższej transakcji Emitent nie posiada akcji własnych. Akcje są notowane na NewConnect od 28 stycznia 2010 r. Zbycie akcji własnych przez Emitenta zostało dokonane zgodnie z Uchwałą Nr 3 NWZA Euro-Tax.pl S.A. z dnia 5 października 2009 r., zgodnie z którą akcje własne zostały zakupione przez Emitenta.W dniu 10.03.2010 r. Emitent zawarł ze spółką zależną CUF Sp. z o.o. umowę zbycia udziałów jakie Emitent posiada w spółce zależnej Euro-Tax.pl Sp. z o.o. Na mocy umowy Emitent sprzedał CUF Sp. zoo. 8 udział o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, w związku z czym CUF sp. z o.o. uzyskał 100% udziałów w spółce Euro-Tax.pl Sp. z o.o. Cena nabycia jednego udziału została uzgodniona i wynosi 24.656,82 zł i zostanie zapłacona przez nabywcę CUF sp z o.o. w terminie do dnia 31.12.2010 r. Transakcja ma charakter wewnątrzgrupowy i służy uporządkowaniu struktury Grupy Kapitałowej. Zysk zrealizowany na transakcji przez Euro-Tax. S.A. nie będzie miał przełożenia na wyniki na poziomie skonsolidowanym.
2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Euro-Tax.pl S.A. opublikowała następujące raporty bieżące w systemie EBI:
1. 2010-03-05 bieżący 10/2010 Zawarcie przez Spółkę zależną Emitenta umowy na dofinansowanie
2. 2010-03-11 bieżący 11/2010 Zbycie udziałów w spółce zależnej
3. 2010-03-12 bieżący 12/2010 Raport miesięczny za miesiąc luty
4. 2010-03-23 bieżący 13/2010 Sprzedaż akcji własnych
5. 2010-03-31 bieżący 14/2010 Rozliczenie dofinansowania

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Euro-Tax.plS.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:
1. 2010-03-23 – Transakcja sprzedaży przez Emitenta akcji własnych

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.

Oferta Euro-Tax.pl S.A. dotyczyła sprzedaży akcji istniejących, należących do pośrednio lub bezpośrednio do osób zarządzających Spółką oraz spółkami zależnymi. Akcje są notowane na NewConnect od 28 stycznia br. W okresie objętym raportem spółka nie realizowała celów emisji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

W nadchodzącym miesiącu spółka Euro-Tax.pl S.A. zgodnie z opublikowanym harmonogramem przekazywania raportów okresowych nie planuje opublikowania raportów okresowych, raport miesięczny zostanie przekazany do 14 dnia miesiąca.
Według wiedzy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w kwietniu 2010 roku, poza ww., miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 15/2010