RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC MAJ 2015 R. NR 18/2015

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku (z późn. zm.) „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc maj 2015 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych

W ocenie Emitenta w okresie objętym niniejszym raportem miesięcznym, nie wystąpiły szczególne zdarzenia czy nowe tendencje w otoczeniu rynkowym Emitenta, które mogą mieć istotny wpływ na kondycję finansową jednostki oraz na jej wynik finansowy w przyszłości.

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym raportem.
W okresie objętym niniejszym raportem spółka Euro-Tax.pl S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

2015-05-14 kwartalny 14/2015 ETX Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2015 roku.
2015-05-14 bieżący 13/2015 ETX RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC KWIECIEŃ 2015 R.
2015-05-07 bieżący 12/2015 ETX Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A.
2015-05-07 roczny 11/2015 ETX Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok
2015-05-07 roczny 10/2015 ETX Jednostkowy raport roczny za 2014 rok
2015-05-04 bieżący 9/2015 ETX Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Euro-Tax.pl S.A. publikowała następujące raporty w systemie ESPI:

2015-05-07 1/2015 Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.
- Emitent nie podejmował działań w tym zakresie.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Spółka na dzień 2 czerwca 2015 roku zwołała Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdzające roczne sprawozdania finansowe. Spółka informowała o tym w raporcie numer 12/2015 z dnia 7 maja 2015 roku
W nadchodzącym miesiącu (czerwiec) spółka Euro-Tax.pl S.A. spółka publikuje nie publikuje raportów okresowych, kolejny raport miesięczny zostanie przekazany do 14 dnia miesiąca.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku (z póź. zm.) – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu