RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC LUTY 2010 R. NR 12/2010

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc luty 2010 roku.
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych – luty 2010.

W ocenie Emitenta w okresie objętym niniejszym raportem miesięcznym, nie wystąpiły szczególne zdarzenia czy nowe tendencje w otoczeniu rynkowym Emitenta, które mogą mieć istotny wpływ na kondycję finansową jednostki oraz na jej wynik finansowy w przyszłości.
2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Euro-Tax.pl S.A. opublikowała następujące raporty bieżące w systemie EBI:
1. 2010-02-12 bieżący 7/2010 ETX Raport miesięczny za miesiąc styczeń 2010
2. 2010-02-23 bieżący 9/2010 Rozliczenie dofinansowania

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Euro-Tax.pl S.A. nie publikowała raportów w systemie ESPI.
3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.

Oferta prywatna sprzedaży akcji Euro-Tax.pl S.A. dotyczyła akcji istniejących, należących do pośrednio lub bezpośrednio do osób zarządzających Spółką oraz spółkami zależnymi. Akcje są notowane na NewConnect od 28 stycznia 2010 r.
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

W nadchodzącym miesiącu spółka Euro-Tax.pl S.A. zgodnie z harmonogramem nie będzie publikowania raportów okresowych.
W dniu 10.03.2010 r. Zarząd Euro-Tax.pl SA zawarł ze spółką zależną CUF Sp. z o.o. umowę zbycia udziałów jakie Emitent posiada w spółce zależnej Euro-Tax.pl Sp. z o.o.
Na mocy umowy Emitent sprzedał CUF Sp. zoo. 8 udział o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, w związku z czym CUF sp. z o.o. uzyskał 100% udziałów w spółce Euro-Tax.pl Sp. z o.o. Cena nabycia jednego udziału została uzgodniona i wynosi 24.656,82 zł i zostanie zapłacona przez nabywcę CUF sp z o.o. w terminie do dnia 31.12.2010 r. Transakcja ma charakter wewnątrzgrupowy i służy uporządkowaniu struktury Grupy Kapitałowej. Zysk zrealizowany na transakcji przez Euro-Tax. S.A. nie będzie miał przełożenia na wyniki na poziomie skonsolidowanym.
Według wiedzy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w marcu 2010 roku, poza ww., miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 12/2010