RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC LIPIEC 2011 R. NR 33/2011

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku (z późn. zm.) „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc lipiec 2011 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych lipiec 2011.

W lipcu spółka zależna Emitenta – CUF Sp. z o.o. otrzymała na swój rachunek bankowy 2 303 zwroty podatków z Urzędu Skarbowego w Holandii, co stanowi rekordowy miesięczny wynik w historii Grupy Kapitałowej Emitenta pod względem ilości zwrotów. Jest to skutek audytu przeprowadzonego przez holenderski urząd skarbowy, przez co w okresie od 14 kwietnia do 14 czerwca spółka nie otrzymywała zwrotów podatku z Holandii, o czym Emitent informował w raportach miesięcznych za miesiąc maj i czerwiec. Tym samym w miesiącu czerwcu i lipcu skumulowała się liczba zwrotów otrzymanych z holenderskiego Urzędu Skarbowego.

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
W okresie objętym niniejszym raportem spółka Euro-Tax.pl S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:
2011-07-13 14:12:36 bieżący 31/2011 ETX RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC CZERWIEC 2011 R.
2011-07-07 14:52:00 bieżący 30/2011 ETX Otrzymanie przez spółkę zależną Emitenta płatności końcowej dotacji
2011-07-01 12:15:16 bieżący 29/2011 ETX Korekta raportu bieżącego 27/2011

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Euro-Tax.pl S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:
2011-07-01: bieżący 7/2011: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na WZA

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.

W okresie objętym raportem spółka nie realizowała celów emisji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

W nadchodzącym miesiącu (sierpień) spółka Euro-Tax.pl S.A. planuje opublikowanie raportu okresowego za drugi kwartał 2011, kolejny raport miesięczny zostanie przekazany do 14 dnia miesiąca.
Według wiedzy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w sierpniu 2011 roku, miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku (z póź. zm.) – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 33/2011