RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC KWIECIEŃ 2010 R. NR 17/2010

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2010 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych – kwiecień 2010.
- W ocenie Emitenta w okresie objętym niniejszym raportem miesięcznym, nie wystąpiły żadne nowe zdarzenia, tendencje w otoczeniu rynkowym Emitenta, które mogą mieć w przyszłości istotny wpływ na kondycję finansową jednostki oraz na jej wynik finansowy.

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
W okresie objętym niniejszym raportem spółka Euro-Tax.pl S.A. nie publikowała informacji w trybie raportu bieżącego.

W miesiącu objętym raportem Spółka publikowała następujące raporty w systemie EBI:

1. 2010-04-14 15:27:51 bieżący 15/2010 ETX RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC MARZEC 2010 R.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Euro-Tax.pl S.A. nie publikowała raportów w systemie ESPI.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.
W okresie objętym raportem spółka nie realizowała celów emisji. W dniu 28 stycznia 2010 r. akcje Euro-Tax.pl S.A. zadebiutowały na Newconnect. Oferta dotyczyła sprzedaży akcji istniejących, należących do pośrednio lub bezpośrednio do osób zarządzających Spółką oraz spółkami zależnymi.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Najważniejszym z punktu widzenia inwestorów będzie ogłaszanie przez Spółkę terminów oraz projektów uchwał zwoływanych NWZA Spółki w sprawie przyjęcia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości dla sprawozdawczości Spółki oraz Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl a następnie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009.

- W nadchodzącym miesiącu (maj) spółka Euro-Tax.pl S.A. zgodnie z przekazanym harmonogramem publikowania raportów okresowych publikować będzie w dniu 12 maja 2010 raport okresowy kwartalny za pierwszy kwartał 2010 roku oraz raport miesięczny za kwiecień 2010 r.

Według wiedzy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby maju 2010 roku, poza ww., miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 17/2010