RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC CZERWIEC 2017 R. NR 15/2017

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku (z późn. zm.) „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2017 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych

W ocenie Emitenta w okresie objętym niniejszym raportem miesięcznym, nie wystąpiły szczególne zdarzenia czy nowe tendencje w otoczeniu rynkowym Emitenta, które mogą mieć istotny wpływ na kondycję finansową jednostki oraz na jej wynik finansowy w przyszłości.

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym raportem.
W okresie objętym niniejszym raportem spółka Euro-Tax.pl S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

2017-06-14 15:06:03 bieżący 14/2017 ETX RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC MAJ 2017 R.
2017-06-05 14:40:12 bieżący 13/2017 ETX Informacja o wypłacie dywidendy
2017-06-05 14:36:53 bieżący 12/2017 ETX Uchwały podjęte przez WZA Euro-Tax.pl S.A. dnia 5 czerwca 2017 r.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Euro-Tax.pl S.A. publikowała następujące raporty w systemie ESPI:

2016-06-02 3/2017 – Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA w dniu 05.06.2017 r.
2016-06-07 4/2017 – Wykaz osób posiadających do najmniej 5% głosów na ZWZA Spółki w dniu 05.06.2017
3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.
- Emitent nie podejmował działań w tym zakresie.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

W nadchodzącym miesiącu (lipiec) spółka Euro-Tax.pl S.A. spółka nie publikuje raportów okresowych, kolejny raport miesięczny zostanie przekazany do 14 dnia miesiąca.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku (z póź. zm.) – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu