RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC CZERWIEC 2015 R. NR 19/2015

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku (z późn. zm.) „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2015 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych

W czerwcu, Grupa Kapitałowa Emitenta zrealizowała rekordową w historii Grupy ilość klientów na zwrot podatków z Holandii – 3 441 zwrotów, co jest związane z szybszą niż w poprzednich latach, realizacją wniosków przez holenderski urząd skarbowy. W omawianym miesiącu, Grupa Kapitałowa Emitenta zrealizowała zwroty dla ponad 4,6 tys. klientów. Dla porównania, w okresie od stycznia do maja 2015 roku zostało zrealizowanych niespełna 4,5 tys. umów na zwrot podatku i uzyskanie zasiłku.

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym raportem.
W okresie objętym niniejszym raportem spółka Euro-Tax.pl S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:

2015-06-12 10:29:51 bieżący 18/2015 ETX RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC MAJ 2015 R.
2015-06-02 14:14:20 bieżący 17/2015 ETX Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
2015-06-02 14:07:27 bieżący 16/2015 ETX Informacja o wypłacie dywidendy
2015-06-02 14:03:14 bieżący 15/2015 ETX Uchwały podjęte przez WZA Euro-Tax.pl S.A. dnia 2 czerwca 2015 r.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Euro-Tax.pl S.A. publikowała następujące raporty w systemie ESPI:
2015-06-01 2/2015 Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA w dniu 02.06.2015
2015-06-03 3/2015 Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Spółki w dniu 02.06.2015
2015-06-10 4/2015 Otrzymanie zawiadomienia od Członka Rady Nadzorczej przekazanego w trybie art. 160 ust.1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-06-12 5/2015 Otrzymanie zawiadomienia od Członka Rady Nadzorczej przekazanego w trybie art. 160 ust.1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.
- Emitent nie podejmował działań w tym zakresie.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

W nadchodzącym miesiącu (lipiec) spółka Euro-Tax.pl S.A. spółka publikuje nie publikuje raportów okresowych, kolejny raport miesięczny zostanie przekazany do 14 dnia miesiąca.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku (z póź. zm.) – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu