RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC CZERWIEC 2011 R. NR 31/2011

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku (z późn. zm.) „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2011 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych czerwiec2011.

W związku z audytem działalności spółki zależnej Emitenta CUF Sp. z o.o. przeprowadzanym w okresie od 14 kwietnia 2011 aż do 30 maja 2011 przez Urząd Skarbowy w Holandii ze względu na wysoki wolumen przelewów przychodzących na konto CUF Sp. z o.o., (o którym Emitent informował w raporcie miesięcznym za maj 2011 r. z dnia 14.06.2011), w okresie 14 kwiecień-14 czerwiec 2011 r.nie były realizowane przelewy zwrotów podatku na rachunek bankowy CUF Sp. z o.o. Jednakże od dnia 14 do 30 czerwca 2011 wpłynęło 1.877 zwrotów podatku z Holandii co jest rekordem miesięcznym w historii Grupy Kapitałowej .

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Euro-Tax.pl S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:
2011-06-30 11:54:15 bieżący 28/2011 ETX Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
2011-06-30 11:50:53 bieżący 27/2011 ETX Uchwały podjęte przez NWZA Euro-Tax.pl S.A. dnia 29 czerwca 2011 r.
2011-06-21 10:24:49 bieżący 26/2011 ETX Informacja o wypłacie dywidendy w dniu 20.06.2011 r. 2011-06-14 15:29:30 bieżący 25/2011 ETX RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC MAJ 2011 R.
2011-06-10 11:34:49 bieżący 24/2011 ETX Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2011 r. w związku z żądaniem akcjonariusza 2011-06-02 14:49:44 bieżący 23/2011 ETX Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A.
2011-06-02 12:04:09 bieżący 22/2011 ETX Informacja o nabyciu spółki przez spółkę zależną od Emitenta

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Euro-Tax.pl S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:
2011-06-02: bieżący 4/2011 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2011-06-10: bieżący 5/2011 Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2011 r. w związku z żądaniem akcjonariusza
2011-06-28: bieżący 6/2011: Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29.06.2011

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.

W okresie objętym raportem spółka nie realizowała celów emisji.
W dniu 2 czerwca 2011 r. Spółka zależna od Euro-Tax.pl S.A. – Euro-Tax.pl Sp. z o.o. nabyła spółkę Calavados Investments Sp. z o.o. Nabycie spółki jest związane z projektem optymalizacji podatkowej, której celem jest uzyskanie korzyści podatkowych poprzez wniesienie aportem spółki Euro-Tax.pl Sp. z o.o. do spółki Calavados Investments Sp. z o.o. Wniesienie nastąpi do 30 listopada pod warunkiem uzyskania pozytywnych dla spółki Euro-tax.pl Sp. z o.o. i Calavados Investments Sp. z o.o. interpretacji podatkowych
W dniu 20.06.2011 r. zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23.05.2011 roku Emitent dokonał wypłaty dywidendy z wypracowanego zysku za rok obrotowy 2010 r. w wysokości 2 874 708,93 zł oraz kwoty 75 291,07 zł z kapitału zapasowego. Łącznie na wypłatę dywidendy przeznaczona została kwota 2 950 000 zł (co stanowiło 0,59 zł za akcję objętą prawem do dywidendy).
W dniu 29 czerwca 2011 r. dokonała się zmiana w składzie Rady Nadzorczej Emitenta. Zarząd Euro-Tax.pl S.A. otrzymał oświadczenie od akcjonariusza RORISON INVESTMENT LIMITED z siedzibą na Cyprze o rezygnacji wyznaczonego przez w/w akcjonariusza do składu Rady Nadzorczej Pana Szymona Wesołowskiego. Jednocześnie ostatnie NWZA Emitenta powołało do składu Rady Nadzorczej pana Piotra Krupę

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

W nadchodzącym miesiącu (lipiec) spółka Euro-Tax.pl S.A. nie planuje publikowania raportów okresowych, kolejny raport miesięczny zostanie przekazany do 14 dnia miesiąca.
Według wiedzy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w lipcu 2011 roku, miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.
Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku (z póź. zm.) – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 31/2011